ข้อมูลด้านการเกษตรของตำบลน้ำอ่าง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ประมาณร้อยละ 43.29 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่ทำไร่ ร้อยละ 29.73 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ป่าผลัดใบ ร้อยละ 13.80 ของพื้นที่ทั้งหมด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556)

ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอนมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดจำนวน 20,708.02 ไร่  รองลงมาคือ อ้อยโรงงาน มีพื้นที่ปลูกจำนวน 10,335 ไร่   และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ปลูกจำนวน 2,665.4 ไร่ ตามลำดับ