ข้อมูลด้านการเกษตรของตำบลวังแดง

ลักษณะดินเเละกลุ่มชุดดิน

ชุดดินตำบลวังแดง ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มชุดดินที่ 7 ได้เเก่ ชุดดินน่าน เเละอุตรดิตถ์ พบบริเวณริมเเม่น้ำน่าน เกิดจากตะกอนน้ำพา บริเวณส่วนต่ำของสันดินริมน้ำ สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น นาข้าว อาจใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว หรือพืชผัก ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ดินที่ใช้เพาะปลูกมานาน ใต้ชั้นไถพรวนมักแน่นทึบ รากชอนไชได้ยาก ดังนั้น ควรไถพรวนให้ลึกและปรับปรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ ปรับปรุงบำรุงดินโดยอินทรียวัตถุและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต

สำหรับบริเวณ หมู่ที่ 9 ติดกับตำบลข่อยสูงจะเป็น ชุดดินหางดง  กลุ่มชุดดินที่ 5 เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณตะพักลำน้ำ สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % การระบายน้ำเลว การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้ำช้า เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาถึงสีเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทำนาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ซึ่งจะต้องยกร่องและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายน้ำดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ

สำหรับพื้นที่หมู่ที่ 7 ติดอำเภอทองเเสนขัน ส่วนใหญ่เป็นชุดดินเเพร่ สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 % การระบายน้ํา ดี การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมากดินบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน สีน้ําตาลอ่อนหรือน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว อาจพบกรวดลูกรังปริมาณเล็กน็อยถึงปานกลางปะปนในเนื้อดิน สีน้ําตาล น้ำตาลอ่อนหรือน้ําตาลปนแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ หรือการสะสมของเหล็ก แมงกานีส ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ําหากฝนทิ้งช่วง พื้นที่มีความลาดชัน เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน ข้อเสนอแนะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีหาแหล่งน้ําสํารอง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกไม้ผล จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือ วิธีกล หรือทั้งสองวิธีร่วมกัน

ชุดดินสันป่าตอง อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 40 พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 เเละ 8 มีวัตถุต้นกำเนิดเป็นเกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะพักลำน้ำ มีสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 2-20 % ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายในส่วนลึก ๆ สีน้ำตาลซีดหรือสีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)     ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินที่ใช้ปลูกพืชไร่มานานใต้ชั้นไถพรวนมักแน่นทึบ รากชอนไชได้ยาก      ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทำลายชั้นดานใต้ชั้นไถพรวนโดยไถให้ลึกกว่าปกติ และใช้อินทรียวัตถุในการปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ปรับปรุงบำรุงดินอยู่เสมอ โดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ตำบลวังแดงส่วนใหญ่พื้นที่นาข้าว ประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นพื้นที่พืชไร่ ได้เเก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง 26 เปอร์เซ็นต์

ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตารางข้อมูลด้านปศุสัตว์

ตารางข้อมูลด้านประมง

ที่วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายที่อยู่โทรศัพท์
1วิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง ต.วังแดง159 หมู่ 11 ต.วังแดง046208472
2วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักท่าอวน15/1 หมู่ 1 ต.วังแดง099572065
3วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 5 ตำบลวังแดง72/3 หมู่ 5 ต.วังแดง0878512449
4วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจร ม.11 ต.วังแดง148/7 หมู่ 11 ต.วังแดง0892150348
5วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าววังแดงสิบเอ็ด217/3 หมู่ 3 ต.วังแดง0834126089
6วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลีลาวดี39/3 หมู่ 1 ต.วังแดง0892701322
7วิสาหกิจชุมชนกลุ่มราชพฤกษ์วังแดง หมู่ 132/1 หมู่ 1 ต.วังแดง0826648693
8วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านหัวดาน49/5 หมู่ 8 ต.วังแดง0857326769
9วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านพิกุลทอง43 หมู่ 7 ต.วังแดง0992758755
10วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี42/2 หมู่ 5 ต.วังแดง0882732996
11วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาโยนกล้า25 หมู่ 1 ต.วังแดง0846221782
12วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเศษผ้าบ้านวังหิน129/5 หมู่ 4 ต.วังแดง0872094807
13วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อพ่อ หมู่ 12200/2 หมู่ 12 ต.วังแดง0831667684
14วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังวังแดง ม.2101/6 หมู่ 2 ต.วังแดง0613848289
15วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนฯ192/4 หมู่ 6 ต.วังแดง0882939695
16วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง/ไผ่และไม้ผลเศรษฐกิจครบวงจร134/2 หมู่ 1 ต.วังแดง
17วิสาหกิจชุมชนเพชรเมืองตรอน41/2 หมู่ 10 ต.วังแดง0863658189
18วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวเมืองตรอน18 หมู่ 5 ต.วังแดง0882822735
19วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านวังหิน31/4 หมู่ 4 ต.วังแดง0875717858

ข้อมูลกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อที่อยู่จำนวนสมาชิกประธาน
แม่บ้านเกษตรกร หมู่ 10 วังแดง21/1 ม.10 ต.วังแดง25นางสุชัญญา แหยมโม้
แม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่โพธิ์เย็น 176/5 ม.6 ต.วังแดง150นางเนตร รักสกุล

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่สามารถติดต่อได้จำนวน
สมาชิก
ประธาน
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่โพธิ์เย็น149/1 6 วังแดง94นายสุรทัศเหล็กเพ็ชร
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่เยาวชน3 5 วังแดง137นายอดิศักดิ์ สุขเกตุ
กลุ่มเกษตรกรทำนาวังแดง137/1 3 วังแดง388นายวิเชียร วัฒนพันธุ์

ข้อมูลสหกรณ์ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อสหกรณ์ที่อยู่สามารถติดต่อได้จำนวนสมาชิกชื่อประธาน
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหินจำกัด54/3 4 วังแดง538นายชูเดช แหยมโม้
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังแดง 2 จำกัด25/3 2 วังแดง601นางกมล เมืองก้อน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์วังแดงจำกัด236 4 วังแดง95นายเฉลิม ขำประสิทธิ์
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด98/5 2 วังแดง10,286 นายมานพ อินทร์เทศ

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564