ข้อมูลด้านการเกษตรของอำเภอ

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

อำเภอตรอนมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล  โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดจำนวน 97,391.05 ไร่ รองลงมาคือ อ้อยโรงงาน มีพื้นที่ปลูก 28,306  ไร่ ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ปลูกจำนวน 7,421.89 ไร่ ตามลำดับ

ชุดดิน

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอตรอนได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.8 องศาเซลเซียส  ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด และมีฝนตกชุกในฤดูฝน

ฤดูกาล

1) ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน

2) ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

3) ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ปริมาณน้ำฝน

จากข้อมูลสถานีวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณอำเภอตรอนและบริเวณใกล้เคียงมี 3 สถานี ได้แก่ สถานีอำเภอตรอน สถานีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สถานีอำเภอลับแลตั้งแต่ ค.ศ.1979 – 2008
โดยหาปริมาณฝนเฉลี่ยโดยวิธี Thiessen Polygon  พบว่า อำเภอตรอนมีฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,151 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 78 วัน  โดยปริมาณน้ำรายเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือเดือนกันยายน เฉลี่ย 221.1 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ยต่ำสุด คือเดือนธันวาคม เฉลี่ย 4.0 มิลลิเมตร  ลักษณะการตกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  โดยจะมีการทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
ซึ่งทำให้พืชไร่โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดความเสียหาย

แหล่งน้ำและระบบชลประทาน

แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง

อำเภอตรอนมีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านที่ไหลตั้งแต่ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก มาจากพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ไหลผ่านกลางพื้นที่ในเขตตำบลวังแดง ตำบลบ้านแก่ง และตำบลหาดสองแคว 
สู่พื้นที่อำเภอพิชัย  และมีลำคลองตรอนไหลมาจากทิศตะวันออกผ่านกลางพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง ตำบลบ้านแก่งและบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลหาดสองแคว  มีคลองพระสวัสดิ์ซึ่งเป็นคลองน้ำที่มาจากพื้นที่อำเภอลับแล    ไหลผ่าน และพื้นที่ทั่วไป ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นคลองน้ำเล็ก ๆ หนอง บึง ต่างๆ หลายแห่ง ที่สำคัญได้แก่          บึงทับกระดาน บึงบอน บึงสกัด บึงพาด 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ

อำเภอตรอนมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้งหมด 20 แห่ง โดยอาศัยแหล่งน้ำจากแม่น้ำน่าน 16 แห่ง โดยมีพื้นที่ส่งน้ำทั้งหมดประมาณ 65,776 ไร่ และคลองตรอน จำนวน
4 แห่ง (ตารางที่ 9) นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองตรอนมีขนาด 0.87 ล้าน ลบ.ม. (โครงการชลประทานอุตรดิตถ์, 2562)