วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนที่อยู่โทรศัพท์
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองบ้านดงจันทร์19/2 หมู่ 4 ต.ข่อยสูง 010467224
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง9 หมู่ 7 ต.ข่อยสูง 0895623013
วิสาหกิจชุมชนโรงเรือนสุรากลั่นชุมชนแหลมทอง38/4 หมู่ 2 ต.ข่อยสูง 0984269798
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงพันธุ์ดีบ้านสักลาย82/6 หมู่ 6 ต.ข่อยสูง 0932958391
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง3/27 หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง 055454331
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5167 หมู่ 5 ต.น้ำอ่าง 061192615
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ43/1 หมู่ 7 ต.น้ำอ่าง 0845059289
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพันธุ์ข้าวชุมชน ม.8 ต.น้ำอ่าง57/1 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง 0802089007
วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์ 599/1 หมู่ 5 ต.น้ำอ่าง 0862053060
วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่น้อย หมู่ 87/4 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง 0841801183
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านน้ำอ่าง49 หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง 082162633
วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำอ่าง66/4 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง 0834427759
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอหงษ์เชียงแสนน้ำอ่าง31/3 หมู่ 1 ต.น้ำอ่าง 0981159400
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไท-ยวน น้ำอ่าง134 หมู่ 2 ต.น้ำอ่าง 0889165590
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ม.8 บ้านแก่ง17/3 หมู่ 8 ต.บ้านแก่ง 055491691
วิสาหกิจชุมชนบ้านพงสะตือ73/10 หมู่ 6 ต.บ้านแก่ง 0805158246
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านแก่ง149/1 หมู่ 5 ต.บ้านแก่ง 0898595029
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านแก่ง101/1 หมู่ 5 ต.บ้านแก่ง 0612499765
วิสาหกิจชุมชนสุราสยามวงศ์18 หมู่ 5 ต.บ้านแก่ง 0845984275
วิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง ต.วังแดง159 หมู่ 11 ต.วังแดง 046208472
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักท่าอวน15/1 หมู่ 1 ต.วังแดง 099572065
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 5 ตำบลวังแดง72/3 หมู่ 5 ต.วังแดง 0878512449
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติครบวงจร ม.11 ต.วังแดง148/7 หมู่ 11 ต.วังแดง 0892150348
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าววังแดงสิบเอ็ด217/3 หมู่ 3 ต.วังแดง 0834126089
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลีลาวดี39/3 หมู่ 1 ต.วังแดง 0892701322
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มราชพฤกษ์วังแดง หมู่ 132/1 หมู่ 1 ต.วังแดง 0826648693
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านหัวดาน49/5 หมู่ 8 ต.วังแดง 0857326769
วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านพิกุลทอง43 หมู่ 7 ต.วังแดง 0992758755
วิสาหกิจชุมชนต๋อมโต๊ะจีน12 หมู่ 1 ต.วังแดง 0810401611
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี42/2 หมู่ 5 ต.วังแดง 0882732996
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาโยนกล้า25 หมู่ 1 ต.วังแดง 0846221782
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเศษผ้าบ้านวังหิน129/5 หมู่ 4 ต.วังแดง 0872094807
วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อพ่อ หมู่ 12200/2 หมู่ 12 ต.วังแดง 0831667684
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังวังแดง ม.2101/6 หมู่ 2 ต.วังแดง 0613848289
วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชีวมวลชุมชนฯ192/4 หมู่ 6 ต.วังแดง 0882939695
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง/ไผ่และไม้ผลเศรษฐกิจครบวงจร134/2 หมู่ 1 ต.วังแดง
วิสาหกิจชุมชนเพชรเมืองตรอน41/2 หมู่ 10 ต.วังแดง 0863658189
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวเมืองตรอน18 หมู่ 5 ต.วังแดง 0882822735
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านวังหิน31/4 หมู่ 4 ต.วังแดง 0875717858
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทางการเกษตรบ้านหาดสองแคว 20/2 หมู่ 2 ต.หาดสองแคว 0966755345
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบ หมู่ 5 ต.หาดสองแคว29 หมู่ 5 ต.หาดสองแคว 055402107
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านนิคมบึงพาด126 หมู่ 6 ต.หาดสองแคว 0815855163
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวและสารชีวภัณฑ์ ฯ73/6 หมู่ 1 ต.หาดสองแคว 0861235581
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคขุนบึงพาด123 หมู่ 6 ต.หาดสองแคว 0980060513
วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า ต.หาดสองแคว142/5 หมู่ 3 ต.หาดสองแคว 0810443647
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 3 หาดสองแคว30 หมู่ 3 ต.หาดสองแคว 0862004127
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลบ้านนิคมบึงพาด ม.6 เพื่อการเกษตร167/1 หมู่ 6 ต.หาดสองแคว 0875272208
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและป้องกันโรค114 หมู่ 7 ต.หาดสองแคว 0638311597
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว52 หมู่ 1 ต.หาดสองแคว 0845054672
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมู่ 7 ดงขุม147 หมู่ 7 ต.หาดสองแคว 0899807449
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหาดสองแคว20/2 หมู่ 2 ต.หาดสองแคว

กลุ่มเเม่บ้านเเละกลุ่มยุวเกษตรกร

ชื่อที่อยู่หมู่ที่ตำบลสมาชิกประธาน/ที่ปรึกษา
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดสองแคว 20/2 2 หาดสองแคว 20 น.ส.วิภาพร ชันยาสูบ
แม่บ้านเกษตรกร ต.ข่อยสูง 71 7 ข่อยสูง 15
แม่บ้านเกษตรกรบ้านชำทอง 36/6 8 บ้านแก่ง 20
แม่บ้านเกษตรกร ต.น้ำอ่าง 3 6 น้ำอ่าง 15 นางนาดติยา สงสอาด
แม่บ้านเกษตรกร หมู่ 10 วังแดง 21/1 10 วังแดง 25 นางสุชัญญา แหยมโม้
แม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่โพธิ์เย็น 176/5 6 วังแดง 150 นางเนตร รักสกุล
กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 84/1 2 หาดสองแคว 23 นายปฐมพงษ์ แดงกองโค
กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านบึงพาด 7 หาดสองแคว 28 นายนรโชค ศรีพยอม
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ 253 2 บ้านแก่ง 26 นายญาณกร เดชนาลักษณ์

กลุ่มเกษตรกร

ที่ กลุ่มเกษตรกร บ้านเลขที่ ตำบล สมาชิก ชื่อประธาน
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาข่อยสูง 106 ข่อยสูง 132 นายเดช รอดภัย
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำอ่าง 86/1 น้ำอ่าง 123 นายบุญเลิศกาสา
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง 101 บ้านแก่ง 585 นางสายันต์พรมเนตร
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านชำทอง 17 บ้านแก่ง 85 นายสุรศักดิ์ปรางทอง
5 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านพงสะตือ 73/10 บ้านแก่ง 211 นางม่านฟ้าแก้วน้ำอ่าง
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประดู่ 32/1 บ้านแก่ง 263 นายมานพอินทร์เทศ
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่โพธิ์เย็น 149/1 วังแดง 94 นายสุรทัศเหล็กเพ็ชร
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่เยาวชน 3 วังแดง 137 นายอดิศักดิ์สุขเกตุ
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาวังแดง 137/1 วังแดง 388 นายวิเชียรวัฒนพันธุ์
10 กลุ่มเกษตรกรทำนาหาดสองแคว 5 / 3 หาดสองแคว 223 นายประวิมเอกา

สหกรณ์

ที่ ชื่อสหกรณ์ ที่อยู่สามารถติดต่อได้ ตำบล จำนวนสมาชิก ชื่อประธาน
1 สหกรณ์การเกษตรบ้านวังตะคร้อจำกัด 34/7 บ้านแก่ง 620 นางฤทัยรัตน์ อ่อนดี
2 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน้ำอ่างจำกัด 44585 น้ำอ่าง 350 นายเสนาะ อุปทะ
3 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด 98/5 วังแดง 10286 นายมานพ อินทร์เทศ
4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคลจำกัด 79 น้ำอ่าง 347 นายบุญเคียม กันภัย
5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำอ่างจำกัด 114 น้ำอ่าง 453 นายบาน พรมน้ำอ่าง
6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่จำกัด 262 น้ำอ่าง 341 นายบิน นันชัย
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหินจำกัด 54/3 วังแดง 538 นายชูเดช แหยมโม๊
8 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังแดง 2 จำกัด 25/3 วังแดง 601 นางกมล เมืองก้อน
9 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์วังแดงจำกัด 236 วังแดง 95 นายเฉลิม ขำประสิทธิ์