ข้อมูลเกษตร

แผนที่โซนนิ่งอำเภอตรอน

Co = ข้าวโพด
Zu = อ้อยโรงงาน
Ca = มันสำปะหลัง
Ri = ข้าว
S1 = เหมาะสมมาก
S2 = เหมาะสมปานกลาง
S3 = เหมาะสมน้อย
N = ไม่เหมาะสม

แผนที่ชุดดิน


แผนที่น้ำท่วม


แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน


แผนที่เส้นทางน้ำ