โครงสร้างเเละอัตรากำลัง

นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์งาม

นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์งาม

เกษตรอำเภอตรอน
 • เบอร์โทร. 089-9609394
 • E-mail : tron@doae.go.th
นางพิรุณ ศรีสังข์

นางพิรุณ ศรีสังข์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • เบอร์โทร. 089-5685890
 • E-mail : tron@doae.go.th
 • รับผิดชอบ : งานการเงิน-บัญชีและพัสดุ
นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์

นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา

นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 • เบอร์โทร. 090-9878427
 • E-mail : tron@doae.go.th
 • พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลวังแดง
นางสาวแคทรียา แสนคำ

นางสาวแคทรียา แสนคำ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอาทิตยา ชาวเขียววงศ์

นางสาวอาทิตยา ชาวเขียววงศ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิชัย ทับพุธ

นายวิชัย ทับพุธ

เจ้าพนักงานธุรการ
 • เบอร์โทร. 081-0401057
 • รับผิดชอบงาน : งานบันทึกข้อมูล
 • E-mail : tron@doae.go.th
นางบุญช่วย บุญผาสุก

นางบุญช่วย บุญผาสุก

พนักงานทำความสะอาด
 • เบอร์โทร. 088-1532646
 • รับผิดชอบ : ทำความสะอาดสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน