วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีความเข้มเเข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เเละมีรายได้เพิ่มขึ้น

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมเเละพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มเเข็งเเละสมารถพึ่งพาตนเองได้
  2. ส่งเสริมเเละพัฒนาเกษตรกรให้ขีดความสามารถในการผลิตเเละการจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักคลาดนำการผลิต
  3. ให้บริการทางการเกษตรเเละผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนเเละจำหน่ายเเก่เกษตรกรเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ศึกษา วิจัย เเละพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร เเละบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

  1. การสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร
  2. การส่งเสริมการผลิตเเละจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
  3. การเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เเละชุมชนเกษตร
  4. การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. การพัฒนาศักยภาพองค์กรเเละการบริหารจัดการ

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 2 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กำหนดมาตรการและแนวทาง ในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
4. ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย