เครือข่าย ศพก.

ศพก.

ประธานศูนย์: นายบุญส่ง เรืองเดช

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน


ศพก. เครือข่าย

ที่ ชื่อศูนย์เครือข่าย ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนย์เครือข่าย ตำบล ชื่อ-สกุล ประธานศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน ข่อยสูง นางชญานิน มั่นอิ่ม 0895623013
2 ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเรือนพฤกษาปลายรางบน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ข่อยสูง นางบุปผา จงธนะวาณิช 0861811500
3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรกสิกรรมทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ข่อยสูง นายสมเดช มั่นสกุล 0
4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าดินขาว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) น้ำอ่าง นายศิริชัย เรืองประพัฒน์ 0869287406
5 ศูนย์เรียนรู้ร้องสะแร่งชายทุ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง น้ำอ่าง นายฉนะ อุปทะ 0
6 บ้านสวนปาริชาติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง น้ำอ่าง นางสาวปาริชาติ สังข์วงศ์ 0
7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านแก่ง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) บ้านแก่ง นายเชน ทองดี 0806893536
8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านแก่ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) บ้านแก่ง นายเชน ทองดี 0806893536
9 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงห้วยคันนอก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง บ้านแก่ง นายสุจิน คุ้มภู่ 0
10 ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ วังแดง นายมานพ อินทร์เทศ 055491107
11 ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนปัญญา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง วังแดง นายเดชาชัย ปัญญา 0882812364
12 ศูนย์เรียนรู้บ้านใหม่เยาวชน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง วังแดง นายชัยกุล สุขก้อน 0892673657
13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วังแดง นายจิรพัฒน์ วสุธารัฐ 0839541416
14 ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผล/ไผ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล วังแดง นายประดับ ปิ่นนาค 0819530239
15 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงสวนแมลงปอ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง วังแดง นางประมวล ด้งพุก 0
16 เกษตรผสมผสานบ้านวังแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วังแดง นายสุทธิพจน์ ศรีสา 0
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่2 บ้านหาดสองแคว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หาดสองแคว นางสาววิภาพร ชันยาสูบ 0825048843
18 โรงเรียนเกษตรกรบ้านเด่นสำโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หาดสองแคว นายมานะ มูลมา 0845929057
19 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่อริยะ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หาดสองแคว นายอริยะ นพเทศน์ 0
20 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านสักลาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลข่อยสูง นางสาวจิรภัทร จันทร์มี 0

ที่ตั้ง ศพก เเละ ศพก เครือข่าย

แปลงใหญ่

ที่ชื่อแปลงหมู่ตำบลจำนวนพื้นที่ประธานปีจัดตั้ง
1แปลงใหญ่ข้าวบ้านแก่ง หมู่ 5 บ้านแก่ง 5บ้านแก่ง41891นายเชน ทองดี2559
2แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ม.11 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน 11วังแดง1893568นายศมณัฏฐ์ สุขก้อน2559
3แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด *1 8 9น้ำอ่าง581207นายสุวรรณ ขัดเกลา2560
4แปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จำกัด5น้ำอ่าง35603นายสมชาย จันทร์หอม2560
5แปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน จำกัด4วังแดง911835นายชูเดช แหยมโม้2561
6แปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังอำเภอตรอน2วังเเดง776.25นายชยุตม์ ตั้งฐานานุศักดิ์2561
7แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง/ไผ่และไม้ผลเศรษฐกิจครบวงจร1วังแดง53440นายประดับ ปิ่นนาค2562