ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ประชาสัมพันธ์งานประจำสู่งานวิจัย

ด้านส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้านส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต ด้านส่งเสริมเเละพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ด้านอารักขาพื เเละการจัดการดินปุ๋ย ด้านงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการข้อมูล ทะเบียนเกษตร