โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้า เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 – วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

สิทธิประโยชน์ สนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต กิโลกรัมละ 3 บาท (ต้องรับซื้อนำตลาด 1 บาท) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ


ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวธีรานุช แก้วพามา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 5045 2798 เป็นผู้ประสานงาน