ประชาสัมพันธ์งานประจำสู่งานวิจัย

ด้านส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ด้านส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต

ด้านส่งเสริมเเละพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

ด้านอารักขาพื เเละการจัดการดินปุ๋ย

ด้านงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์

ด้านพัฒนาบุคลากร

ด้านการจัดการข้อมูล ทะเบียนเกษตร